สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี และประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
กองบริหารจัดการที่ดิน
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มนิติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม