สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

  1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงานนโยบายฯ เพื่อให้ ความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
    การประหยัด คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการกำกับดูแล ความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
  2. มีสิทธิในการเข้าตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินต่าง ๆ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การสอบถาม ขอคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารใน เรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
  3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
  4. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการวางระบบการควบคุมภายในหรือแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานในองค์กร ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแนะนําโดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้สอบทานการประเมินและให้คำปรึกษา
  5. ไม่ทำการตรวจสอบหรือประเมินผลในงานที่ตนเองเคยปฏิบัติในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content