ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

mnre

pdficon ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘

srimahosod_sign

 

pdficon ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

prakad25dec2557a

เอกสารแนบ

  • srimahosod_sign • 728 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 120 ครั้ง
  • prakad25dec2557a • 33 kB • มีการดาวน์โหลดแล้ว 136 ครั้ง