เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเตรียมการและกำหนดท่าทีสำหรับเข้าร่วมการประชุม Regional Task Force Meeting on Biofouling Management and Invasive Aquatic Species ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมดังกล่าวมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน โดยมีการพิจารณาข้อมูลเรื่อง Biofouling และการป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เกาะมากับตัวเรือและน้ำอับเฉา และความคืบหน้าการดำเนินงานนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้ร่างยุทธ์ศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจัดทำขึ้นตามความเห็นชอบร่วมกันระหว่างอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพและองค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เกาะมากับตัวเรือและน้ำอับเฉาและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลทั้งนี้ มีการพิจารณาความสำคัญของการกำกับดูแลการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เกาะติดมากับตัวเรือและน้ำอับเฉาที่จะต้องบูรณาการร่วมกับนโยบายและมาตรการการจัดการชนิดพันธุต่างถิ่นของประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เพื่อให้ครอบคลุม ประเด็นเรื่องการจัดการ Biofouling และการป้องกันการรุกรานจากการเดินเรือดังกล่าว ต่อไป

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนจากกลุ่มงาน กลช. ปรึกษาหารือร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุมทำการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content