เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ. กชพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้น 40 คนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 2) การประชุม Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN 3) การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และ 4) ความก้าวหน้า (ร่าง) แนวทางการจัดระเบียบป้ายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง พร้อมทั้งพิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563-2570 โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แนวทางปฏิบัติฯ และเห็นชอบต่อข้อเสนอแนะและการกำหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศและข้อมูลเพื่อการจัดวางแผนผังภูมินิเวศระดับภาค : ภาคกลาง และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง สผ. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางการจัดวางแผนผังภูมินิเวศระดับภาค : ภาคกลาง ต่อไป

นายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้น 40 คนเข้าร่วมประชุม

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content