ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
ดร.รวีวรรณ ภูริเดชเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6502
โทรสาร : 0-2265-6506
email : rawewan@onep.go.th
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์รองเลขาธิการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6509
โทรสาร : 0-2265-6508
email : phudhiphong.s@mnre.go.th
นายสุโข อุบลทิพย์
นายสุโข อุบลทิพย์รองเลขาธิการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6518
โทรสาร :
email : sukho@onep.go.th
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6505
โทรสาร : 0-2265-6506
email :

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6853
โทรสาร :
email :

เลขานุการกรม

นางกิตติมา ยินเจริญ
นางกิตติมา ยินเจริญเลขานุการกรม
โทรศัพท์ : 0-2265-6500 ต่อ 6514
โทรสาร : 0-2265-6616
email :

ผู้อำนวยการกอง

นายประเสริฐ ศิรินภาพร
นายประเสริฐ ศิรินภาพรผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : 0-2265-6601
โทรสาร : 0-2265-6602
email : prasert@onep.go.th
ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์
ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6587
โทรสาร : 0-2265-6588
email :
นางกานดา ปิยจันทร์
นางกานดา ปิยจันทร์ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6613
โทรสาร : 0-2265-6616
email :
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6629
โทรสาร : 0-2265-6616
email :
ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โทรศัพท์ : 0-2265-6575
โทรสาร : 0-2265-6578
email :
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตรผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
โทรศัพท์ : 0-2265-6565
โทรสาร : 0-2265-6567
email : indhira@onep.go.th
ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุลผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทรศัพท์ : 0-2265-6650
โทรสาร : 0-2265-6692
email : natthan.asv@gmail.com
ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศัพท์ :0-2265-6553
โทรสาร : 0-2265-6684
email :
นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0-2265-6543
โทรสาร : 0-2265-6544
email : jurairat@onep.go.th
นางอรวรรณ ดนัยบุตร
นางอรวรรณ ดนัยบุตรผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2265-6533
โทรสาร : 0-2265-6536
email :

กลุ่มงานที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

นายประมวล เฉลียว
นายประมวล เฉลียวผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2265-6634
โทรสาร : 0-2265-6635
email :
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข
นางณัฐิยา ลาภเลิศสุขผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0-2265-6632
โทรสาร : 0-2265-6632
email :
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึกผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0-2265-6652
โทรสาร :
email :