แหล่งมรดกโลก

รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรืออนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ประกอบด้วย ชื่อแหล่ง ประเภทของแหล่ง ปีที่ขึ้นทะเบียน รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัดทางภูมิศาสตร์

World heritage site