พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ

รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands) ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ วันที่ขึ้นทะเบียน ลำดับที่ขึ้นทะเบียน ที่ตั้ง และพิกัด