อาคารอาศัยตั้งแต่ 2 อาคาร ขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกัน พื้นที่รวม 10000 ตร.ม. เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษหริอไม่

ONEP QuestionsCategory: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารอาศัยตั้งแต่ 2 อาคาร ขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกัน พื้นที่รวม 10000 ตร.ม. เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษหริอไม่
TTT asked 1 year ago

ได้อ่านข้อกำหนดในข่าว เรื่องการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่พักอาศัย มีมติ  1 ธันวาคม 2548 กล่าวว่า
“สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศโดยได้มีมติให้โครงการอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนอาคารตั้งแต่     2 อาคารขึ้นไปบนพื้นที่เดียวกันและมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ”  
อยากทราบว่ายังใช้เกณฑ์นี้ในการพิจารณา EIA มั้ยครับในปัจจุบัน  แล้วผมจะหา reference ข้อกำหนดนี้ได้จากที่ไหนครับ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 1 year ago

การพิจารณารายงานฯ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ โครงการด้านอาคาร พิจารณาลักษณะ และประเภทของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักวิชาการ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาคาร หรือ EIA อาคาร