อยากทราบว่าอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพฯ คือเท่าไหร่

ONEP QuestionsCategory: นโยบายและแผนอยากทราบว่าอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพฯ คือเท่าไหร่
สมชาติ asked 3 years ago

อยากทราบว่าอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพฯ คือเท่าไหร่ครับ และอัตราส่วนที่ว่ามากหรือน้อยกว่ามาตรฐานครับ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 2 years ago

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรของกรุงเทพฯ 3.54 ตารางเมตรต่อคน อ้างอิงข้อมูลจาก กทม.
อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรกรุงเทพฯ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนดไว้ว่าเมืองใหญ่แต่ละเมืองควรมีอัตราพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน