กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง

ONEP QuestionsCategory: กองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง
สุดา asked 3 years ago

อยากทราบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างคะ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 3 years ago

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หรือระบบกำจัดของเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว
  • เป็นโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ จะต้องมีลักษณะดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการลงทุนดำเนินงานด้านระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย หรือุปกรณ์อื่นใด สำหรับใช้ในกิจการของตนเอง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ หรือตลาดสด
  • เป็นโครงการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการของตนเอง
  • เป็นโครงการของเอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://envfund.onep.go.th/