Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\nced\wp-includes\pomo\translations.php on line 208

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\www\nced\wp-content\themes\grandium\functions.php on line 73
มติคณะรัฐมนตรี – กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
N

มติคณะรัฐมนตรี กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

๑. วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๒๕ เรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ   เรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ๒. วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๓๒ เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๓๓ เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ   เรื่องแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ๔. วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๔ เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ…

0 comments
justice

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ เรื่อง เห็นชอบในหลักการแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เรื่องการประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนื่องในปีแห่งการพิทักษ์ทรัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๖๓ แห่ง ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด เพื่อให้บุคลากรขององค์กรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งธรรมชาติของตน คณะรัฐมนตรี มีมติวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เห็นชอบแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะรัฐมนตรี…

0 comments
Untitled-1

ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

ตารางแสดง : ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ข้อเสนอเชงินโยบายการอนุรักษ์และฟนื้ฟยู่านชุมชนเก่า : เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  มติ ครม. : ข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

0 comments
justice

แผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมฯ ดังนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป สำหรับการตั้งศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแหล่งชุมชนโบราณนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ดำเนินงานและร่วมมือและประสานงานกับกรมศิลปากร ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ

0 comments
justice

นโยบายการใช้ที่ดิน

 นโยบายการใช้ที่ดิน

0 comments
justice

มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์และในเมืองเก่าที่ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรี

0 comments
justice

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

วันที่มีมติ 05/07/2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ 1. เห็นชอบการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฎาคม 2559 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1.1 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยชี้แจงทำความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ องค์กรที่ปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เพื่อไม่ให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 1.2 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยชี้แจงทำความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ องค์กรที่ปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เกี่ยวกับสถานการณ์และวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และสนับสนุนไทยในการขอปรับแก้ร่างข้อมติที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของไทยในอนาคต…

0 comments
justice

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39

วันที่มีมติ 30/09/2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ 1. รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1.1 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การรับรองอนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์ของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา (Monument, Sites and Cultural Landscape…

0 comments
justice

ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

วันที่มีมติ 23/06/2558 คณะรัฐมนตรีมีมติ 1. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกต่อการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ใน 3 ประเด็น ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1.1 เห็นด้วยกับร่างข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ทั้ง 3 วาระ 1.1.1 วาระที่ 39COM 7B.71 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (State of conservation of Historic City of Ayutthaya) 1.1.2 วาระที่ 39COM…

0 comments
justice

การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

วันที่มีมติ  27/01/2558 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบเอกสารนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (Phuphrabat Historical Park) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) นำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

0 comments
justice

การเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)

วันที่มีมติ 27/01/2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 1. เอกสารนำเสนออนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา (Monuments, Sites, and Cultural Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และตามแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational…

0 comments
justice

การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

วันที่มีมติ 29/01/2556 คณะรัฐมนตรีมีมติ 1. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเห็นชอบเอกสารนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ 2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จากเดิม “Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC” เป็น “Thailand Western…

0 comments