Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\nced\wp-includes\pomo\translations.php on line 208

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\www\nced\wp-content\themes\grandium\functions.php on line 73
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
admin

การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • Home
  • Posts

เมื่อวันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) อภิปรายในประเด็นทรัพยากรธรณี การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในท้องถิ่นบ้านเจดีย์โคะ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมอภิปรายในหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า ๘๐ คน

TAGS
Recent Posts