Deprecated: Function create_function() is deprecated in D:\www\nced\wp-includes\pomo\translations.php on line 208

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\www\nced\wp-content\themes\grandium\functions.php on line 73
กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า – กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

1.จัดทำนโยบาย กำหนดพื้นที่เมืองเก่า และจัดทำมาตรการ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า

3.เป็นสำนักงานเลขานุการ

3.1 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

3.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์