บุคลากร – กลุ่มนิติการ

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

sureerat

นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์

นิติกรชำนาญการ

sudarat

นางสุดารัตน์ ปิยะสถิตย์

นิติกรชำนาญการ

sujira

นางสาวสุจิรา นาแซง

นิติกรชำนาญการ

ploy2

นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์

นิติกรปฏิบัติการ

nonn

นายศุภกรณ์ ทองศรี

นิติกรปฏิบัติการ

mai

นายทวีศักดิ์ นวลจันทร์

นิติกรปฏิบัติการ

Mai22

นางสาวปริศนา เยื่อใย

นิติกรปฏิบัติการ

ratchanya

นางสาวรัชชัญญา นิยมเดชา

นิติกรปฏิบัติการ

supittsara

นางสาวศุภิสรา คำสายใย

นิติกรปฏิบัติการ

soravit

นายสรวิศ บุณยศิริชัย

นิติกรปฏิบัติการ

tus-1

นายสุรเดช ด่านศิริ

นิติกร

noo

นางสาวกัญญา มะระสี

นิติกร

pongsak

นายไกรศักดิ์ บัวสมศรี

นิติกร

peerawich

นายพีรวิชญ์ จันทร์เครือยิ้ม

นิติกร

m2

นางสาวสุนิสา กาสีนำ

นิติกร

benchamat22

นางเบญจมาศ มูลขุนทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

choo

นางศิริพรรณ ศุภสินมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

LinksLinks2