previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

ข้อมูลคณะกรรมการ

 
เอกสารบรรยาย   "การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ"
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561: 25 ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดที่ดินทำกินของชุมชนและข้อเสนอแนะ

โดย นายประทีป เจริญพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

มุมมองภาคประชาชนในการจัดการที่ดินของชุมชนและข้อเสนอแนะ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
นักวิชาการอิสระ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศ

บทบาทของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่ดิน และภาพอนาคตในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

โดย นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่