IPBES fellowship programme

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่สนใจร่วมงานกับ IPBES ในการประเมินความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อย 5-7 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี โดยการเข้าร่วม the IPBES fellowship programme เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรในการมีส่วนร่วมดำเนินงานกับ IPBES

ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักเลขาธิการ IPBES ได้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

สแกนรายละเอียดการสมัครจาก QR Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: 0 2256 6558

IPBES-biodiversity-assessment-2022