เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

รายชื่อเทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน หรือ ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award ทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) และประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว ด้านอากาศ และด้านน้ำ