LinksLinks2

Road Map

By |2018-08-08T02:21:51+07:00สิงหาคม 7th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้การประชุมสัมมนาเรื่อง “ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”....

ปิดความเห็น บน Road Map
Go to Top