ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

By |2019-12-04T15:27:46+07:00ธันวาคม 4th, 2019|Categories: ประกาศข่าวทั่วไป|

ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)  http://eia.onep.go.th/eia_ms_login.php   ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้กระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้กับจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๗ จังหวัด) และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง จังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีก ๗ จังหวัด และการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2018-08-29T16:10:25+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ประกาศข่าวทั่วไป|

รายละเอียดกำหนดการเปิดใช้งานการยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1.ระบบการยื่นรายงาน Monitor  ทางอิเล็กทรอนิกส์   เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  เจ้าของ โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://eia.onep.go.th/monitorlogin.php  หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด 2.ระบบการยื่นรายงาน EIA/EHIA/IEE ทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งานระบบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าของ โครงการหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่  http://eia.onep.go.th/ownereialogin.php   หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด   3.ระบบการยื่นนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นิติบุคคล ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าสู่ ระบบได้ที่ http://consult.onep.go.th/   หนังสือแจ้งเปิดใช้งาน  คลิกดาวน์โหลด  

ปิดความเห็น บน ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53