LinksLinks2

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

By |2022-04-29T15:37:45+07:00กุมภาพันธ์ 20th, 2022|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

♦ 1. รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่  29  เมษายน 2565 ♦ 2. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ♦ 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 5. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวล.3) ♦ 6. ตัวอย่างจดหมายการขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ ♦ 7. คู่มือการสอบสัมภาษณ์แบบ VDO conference สำหรับอนุกรรมการฯ และผู้เสนอขอเป็นชำนาญการ ♦ 8. การกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ♦ 9. ข้อกำหนดสำหรับการสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์) ของนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ♦ 10. คู่มือการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

By |2021-11-12T14:59:53+07:00กันยายน 20th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

Environmental Impact Assessment in Thailand

By |2021-09-20T14:22:52+07:00กันยายน 20th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน Environmental Impact Assessment in Thailand

โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2021-11-12T15:01:06+07:00กันยายน 20th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-02-15T15:48:39+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลด 

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-10-14T17:53:08+07:00ตุลาคม 14th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมผู้ใช้งานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ทสจ. และ สสภ. แล้วนั้น กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้จัดทำคลิปสอนการใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คลิ๊กที่ video clip ด้านล่างนี้ เพื่อรับชม... ⇓⇓⇓

ปิดความเห็น บน การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

By |2022-02-09T11:42:43+07:00กันยายน 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

By |2020-08-03T11:44:36+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

By |2020-08-03T11:37:53+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

By |2020-08-03T11:32:01+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม
Go to Top