แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-02-15T15:48:39+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลด 

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-10-14T17:53:08+07:00ตุลาคม 14th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมผู้ใช้งานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ทสจ. และ สสภ. แล้วนั้น กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้จัดทำคลิปสอนการใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คลิ๊กที่ video clip ด้านล่างนี้ เพื่อรับชม... ⇓⇓⇓

ปิดความเห็น บน การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

By |2020-10-16T11:30:57+07:00กันยายน 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

By |2021-08-02T08:43:47+07:00สิงหาคม 20th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

♦ 1. รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2564 ♦ 2. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ♦ 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 5. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวล.3) ♦ 6. ตัวอย่างจดหมายการขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ ♦ 7. คู่มือการสอบสัมภาษณ์แบบ VDO conference สำหรับอนุกรรมการฯ และผู้เสนอขอเป็นชำนาญการ ♦ 8. การกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

By |2020-08-03T11:44:36+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

By |2020-08-03T11:37:53+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

By |2020-08-03T11:32:01+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |2021-06-18T17:47:27+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-06-09T10:00:16+07:00มิถุนายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

By |2020-06-01T11:35:50+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53