LinksLinks2

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

By |2020-05-27T11:34:09+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

--------------------------------------------------------------------------------------- ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เป็นดังนี้ ๑).ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ ๒).ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ/รัฐวิสาหกิจ/สภาการเหมืองแร่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒           โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

รายชื่อนิติบุคคลที่อายุใบอนุญาตหมดเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563

By |2020-01-20T15:28:45+07:00กรกฎาคม 8th, 2019|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน รายชื่อนิติบุคคลที่อายุใบอนุญาตหมดเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

By |2018-08-29T10:57:06+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ภายในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กันยายน 2557

ปิดความเห็น บน สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

By |2018-08-29T10:54:11+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

เอกสารระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด เหมืองแร่  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ปิโตเลียม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คมนาคม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด อุตสาหกรรม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ปิโตเคมี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด พลังงาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด บริการชุมชน

ปิดความเห็น บน ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2018-08-29T10:50:22+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ปิดความเห็น บน การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

By |2018-08-29T10:45:00+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร และรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร     คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานโครงการฯ ฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์ - เล่มที่ 1 - เล่มที่ 2 - เล่มที่ 3 - เล่มที่ 4

ปิดความเห็น บน โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

By |2018-08-29T10:45:55+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแยกตามประเภทโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปิดความเห็น บน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

ประกาศ ทส.

By |2018-08-29T10:40:21+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EIA กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560) ดาวน์โหลด  กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560) ดาวน์โหลด  กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2559) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2558) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2558) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2557) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2557) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2557) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556) ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556)  ดาวน์โหลด กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   (พ.ศ.2555) ดาวน์โหลด (แก้ไขคำผิด) [...]

ปิดความเห็น บน ประกาศ ทส.

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

By |2018-08-29T10:31:28+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ปิดความเห็น บน สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

By |2018-08-29T10:29:06+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

โครงการศึกษาประจำปี 2554 ของกลุ่มพัฒนาระบบฯ สวผ. ประกอบด้วยโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL) 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE) คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL)    3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE)

ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
Go to Top