โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2021-07-16T17:13:54+07:00กรกฎาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการส่งรายงาน Monitor

By |2021-07-15T14:51:41+07:00กรกฎาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปฏิทินการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 1. กรณีโครงการอยู่ในกรุงเทพฯ 2. กรณีโครงการอยู่ในต่างจังหวัด

ปิดความเห็น บน ปฏิทินการส่งรายงาน Monitor

คู่มือการสอบสัมภาษณ์แบบ Video Conference สำหรับอนุกรรมการฯและผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ

By |2021-05-19T09:44:25+07:00พฤษภาคม 19th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

              สผ. จัดทำคู่มือการจัดประชุมโดยใช้ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex สำหรับ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อลดการรวมกันของ ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ ประธานและคณะอนุกรรมการฯ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร โดย กลุ่มพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานฯ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน คู่มือการสอบสัมภาษณ์แบบ Video Conference สำหรับอนุกรรมการฯและผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

By |2021-04-05T13:53:55+07:00มีนาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-15T15:54:49+07:00มีนาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-10T13:38:29+07:00มีนาคม 10th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

By |2020-12-08T16:16:15+07:00ธันวาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

                สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สผ. โดย กพส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อต่อยอดการพัฒนา Digital Platform ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Regulatory [...]

ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร

By |2020-12-08T15:58:45+07:00ธันวาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร                            จากการจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร  กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์จึงขอนำเสนอแนวทางการพิจารณารายงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ดังนี้ แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ (กพน.) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

By |2020-12-07T15:12:37+07:00ธันวาคม 7th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานคมนาคม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

By |2020-11-27T16:47:24+07:00พฤศจิกายน 27th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น "แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ" เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๙

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53