About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 92 blog entries.

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

By |2021-07-21T10:55:48+07:00เมษายน 19th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี 8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน 9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. [...]

ปิดความเห็น บน สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

By |2021-04-05T13:53:55+07:00มีนาคม 29th, 2021|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบ Smart EIA สำหรับเจ้าของโครงการ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต) และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

By |2020-11-27T16:47:24+07:00พฤศจิกายน 27th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น "แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ" เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการ วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๙

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-09-02T18:36:37+07:00กันยายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

หลักการและเหตุผล                 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ดังที่ปรากฏว่าการปฏิรูปประเทศด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุอยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)           ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [...]

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

By |2020-05-27T11:34:09+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

--------------------------------------------------------------------------------------- ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เป็นดังนี้ ๑).ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ ๒).ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ/รัฐวิสาหกิจ/สภาการเหมืองแร่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒           โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

By |2019-12-04T15:27:46+07:00ธันวาคม 4th, 2019|Categories: ประกาศข่าวทั่วไป|

ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)  http://eia.onep.go.th/eia_ms_login.php   ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้กระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้กับจังหวัดในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๗ จังหวัด) และ กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง จังหวัดที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอีก ๗ จังหวัด และการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ปี

ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นรายงาน EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (รอเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ)

SEA

By |2019-06-07T16:01:04+07:00มิถุนายน 7th, 2019|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ปัจจุบัน SEA ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ในประเทศต่างๆในฐานะเครื่องมือที่นำเอาการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่า SEA เป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจมีสาเหตุมาจากนโยบาย (Policy) แผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PPP) ที่จะกำหนดหรือจัดทำขึ้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว SEA ควรถูกทำความเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการพัฒนา มีกลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้ (เช่น Netherlands, EU, World Bank เป็นต้น) Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ Download การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กับการบริหารการจัดการน้ำของไทย

ปิดความเห็น บน SEA

การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2019-03-15T11:24:49+07:00มีนาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

       ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าของโครงการต่อการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ        การจัดอบรมการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยครอบคลุมเจ้าของโครงการและหน่วยงานอนุญาตในระดับพื้นที่ จำนวน [...]

ปิดความเห็น บน การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

By |2019-02-25T21:55:19+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลดได้ คลิกเพื่อโหลด ! หลักการและเหตุผล และกำหนดการ คลิกเพื่อโหลด POWER POINTประกอบการประชุม

ปิดความเห็น บน การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018

By |2019-02-12T16:22:18+07:00พฤศจิกายน 28th, 2018|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

EIA Guidelines for Business Project Development in AEC  E-book Version สามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ทั้งหมดได้ที่ QR CODE

ปิดความเห็น บน EIA Guidelines for Business Project Development in AEC_Nov 2018
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53