LinksLinks2

About kannika

This author has not yet filled in any details.
So far kannika has created 70 blog entries.

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-10T13:38:29+07:00มีนาคม 10th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-02-15T15:48:39+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลด 

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

By |2020-12-08T16:16:15+07:00ธันวาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

                สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สผ. โดย กพส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อต่อยอดการพัฒนา Digital Platform ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Regulatory [...]

ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมประชุมหารือรวม ๕ หน่วยงาน เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร

By |2020-12-08T15:58:45+07:00ธันวาคม 8th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร                            จากการจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร  กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์จึงขอนำเสนอแนวทางการพิจารณารายงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ดังนี้ แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ (กพน.) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

By |2020-12-07T15:12:37+07:00ธันวาคม 7th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานคมนาคม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดความเห็น บน การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ตำแหน่ง

By |2020-11-09T19:17:31+07:00พฤศจิกายน 9th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ ๑ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ อายุ ๒๐ – ๓๐ ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกวิชาสาขา มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด รอบคอบ คล่องแคล่ว ว่องไว มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป ระยะเวลาจ้าง : ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อัตราเงินเดือน : เดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๙ [...]

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 ตำแหน่ง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

By |2020-11-05T16:46:20+07:00พฤศจิกายน 5th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ********* เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ๒ เว็บไซต์ คือ (๑) เว็บไซต์กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) www.onep.go.th/eia และ (๒) เว็บไซต์ สผ. www.onep.go.th ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการทบทวนประกาศ ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม [...]

ปิดความเห็น บน สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

By |2020-10-20T18:05:18+07:00ตุลาคม 20th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ********* เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน                                 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 ลำดับที่ ๒ [...]

ปิดความเห็น บน การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-10-14T17:53:08+07:00ตุลาคม 14th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมผู้ใช้งานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ทสจ. และ สสภ. แล้วนั้น กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้จัดทำคลิปสอนการใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คลิ๊กที่ video clip ด้านล่างนี้ เพื่อรับชม... ⇓⇓⇓

ปิดความเห็น บน การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการนำเสนอการกำหนดเงื่อนไขร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

By |2020-10-12T18:18:40+07:00ตุลาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

                 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ และแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จำนวน ๑ ฉบับ                ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๒ –  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการนำเสนอร่างใบอนุญาตฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างใบอนุญาตฯ และแนวทางการตรวจสอบ โปรดส่งให้กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในเวลาที่กำหนด ได้ ๓ ช่องทาง คือ ๑. ไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒    ถนนพระรามที่ ๖ [...]

ปิดความเห็น บน รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการนำเสนอการกำหนดเงื่อนไขร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ
Go to Top