EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กันยายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กันยายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน สิงหาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน สิงหาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มิถุนายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มิถุนายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และพัฒนปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน เมษายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน เมษายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มีนาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มีนาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศํย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน มกราคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน มกราคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ธันวาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ธันวาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน พฤศจิกายน
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กเพื่อดูเอกสารประจำเดือน ตุลาคม
EIA ตารางสรุป EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ประจำเดือน ตุลาคม

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคาร บริการชุมชน และที่พักอาศัย
IEE ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอาคารบริการชุมชน และที่พักอาศัย
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพลังงาน
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทคมนาคม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบฯ ประเภทเหมืองแร่และปิโตรเลียม

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ โดย สผ. ปีงบประมาณ 2554-2562 

sumeia54_62
EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2564  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2560  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2558  คลิ๊กดูเอกสาร

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2557  คลิ๊กดูเอกสาร