คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

จัดทำโดย

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม