—————————————————————————————

   ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายฯ เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างสำนักงาน
นโยบายฯ และจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว นั้น

   ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เป็นต้นไป

โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่

สำหรับผู้ยื่นรายงานฯ  (หัวข้อ: ยื่น EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจ) คลิ๊ก

สำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดกระจายภารกิจสามารถเข้าใช้งานระบบ คลิ๊ก

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย