เกี่ยวกับ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) มีหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามราชกิจจานุเบกษา ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

ดําเนินการเพื่อออกประกาศกําหนดประเภทและขนาดของฺโครงการหรือกิจการ ของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ตลอดจน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กําหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการกระจายอำนาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บางประเภท ขนาด ให้หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอํานาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของโครงการหรือกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ความเห็นหรือคําปรึกษาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย