การรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

*********

เอกสารท้ายประกาศ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน

                                ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                                ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

                                ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเพื่อทบทวนปรับปรุงลำดับที่ ๒ ดังนี้

๑. ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ ๒ กรณีโครงการด้านเหมืองแร่และปิโตรเลียม และด้านพลังงาน” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียม

                    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนำเรียนหลักการสำคัญของการทบทวนประกาศ ลำดับที่ ๒ การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ลำดับย่อยที่ ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด โดยพบว่าควรเสนอให้มีการ “ยกเว้น การผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสำรวจบนบกที่มีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนสิ้นสัมปทานและมีการใช้สิ่งติดตั้งที่รับมอบจากรัฐ โดยต้องมีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาก่อน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้แตกต่างไปจากเดิม” และให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่อไป

                    ในการนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ www.onep.go.th/eia ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด แบบแสดงความคิดเห็นต่อการทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและส่งให้สำนักงานฯ ได้ ๓ ช่องทาง คือ

(๑) ทางไปรษณีย์: ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                          ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท

                          กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 (๒) E-mail: envieia2561@onep.go.th

 (๓) โทรสาร: ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๒๙

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ ต่อ ๖๘๓๒, ๖๘๓๔