คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ฉบับ และแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จำนวน ๑ ฉบับ

               ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๒ –  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการนำเสนอร่างใบอนุญาตฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างใบอนุญาตฯ และแนวทางการตรวจสอบ โปรดส่งให้กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายในเวลาที่กำหนด ได้ ๓ ช่องทาง คือ

๑. ไปรษณีย์ : ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒    ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒. E-mail  : eiaonepthailand@gmail.com และ eiaonepthailand@onep.go.th

๓. โทรสาร : ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๒๙

ดาวน์โหลด (ร่าง) ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด การกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตเป็นผู้สิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติและแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม

แบบแสดงความคิดเห็น

*****ขอขอบคุณในทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้*****