ผู้บริหาร กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 

02-265-6500 ต่อ 6869

นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
พัฒนาหลักเกณฑ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

02-265-6675

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการและฐานข้อมูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
พิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

02-265-6500 ต่อ 6631

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ประสานการติดตามตรวจสอบ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6637

นายถาวร งามเจริญผล

หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

02-265-6500 ต่อ 6861