กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

นางพรรณนิภา สืบสิงห์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6858

นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

02-265-6500 ต่อ 6860

นายสมิต จิระมงคล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวกรรณิการ์ สรกล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

02-265-6640

นางสาวนันท์นลิน ขันหลวง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6858

นางสาวภัญทินัญฉ์ ธนประโยชน์ศักดิ์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6860

นางสาวรัฐรวี อุสาวัฒนสิน

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6828

นางสาวนาฏภุชงค์ กรมแขวง

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม 

02-265-6500 ต่อ 6828