กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน

นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
พิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 

02-265-6500 ต่อ 6831

นางสาววัลยา ศิริทัพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวนันท์มงคล อุสะทโก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวณัฐภัสสร  เย็นสบาย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาววไลลักษณ์ เสมมี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6630

นางสาวน้ำฝน พริ้งจำรัส

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวปวีณา ใจปิง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

02-265-6500 ต่อ 6829

นายเจตน์ศิริ จันทร์ศิริวัฒนา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

02-265-6500 ต่อ 6829

นางสาวตรีนุช รู้สมัย

เจ้าพนักงานธุรการ 

02-265-6630