งานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายถาวร งามเจริญผล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

02-265-6500 ต่อ 6861

นางสาวฟอรีดา มาคราม

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

02-265-6500 ต่อ 6859

นางสาวณัฐชยาภรณ์ คุณพันธ์

พนักงานจ้างเหมาด้านบริการ 

02-265-6500 ต่อ 6861

นายดนัย รอดเริง

พนักงานจ้างเหมาด้านบริการ 

02-265-6500 ต่อ 6859