สผ. จัดทำคู่มือการจัดประชุมโดยใช้ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex สำหรับ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อลดการรวมกันของ ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ ประธานและคณะอนุกรรมการฯ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร

โดย กลุ่มพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงานฯ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม