การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจ

                           จากการจัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านจราจร  กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์จึงขอนำเสนอแนวทางการพิจารณารายงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ดังนี้

  1. แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. แนวทางการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
  3. แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร

โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ (กพน.) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม