การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และกลุ่มงานคมนาคม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม