กฎหมายที่เกี่ยวข้อง EIA

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คำชี้แจงประกอบการปรับปรุงประกาศ

http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2021/03/ด่วน-.-การดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงท.pdf

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

11.Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment
on Projects, Undertakings, or Operations Required to Provide an Environmental
Impact Assessment Report and Rules, Procedure, and Conditions in Providing
an Environmental Impact Assessment Report