การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ

ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518