การเรียกดูหมวดหมู่

เรื่องน่าสนใจ

“มรดกแพลตฟอร์ม” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

"เทคโนโลยีดิจิทัล" ไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่เท่านั้น ทุกภาคส่วนได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างรอบด้าน แทบทุกอย่างรอบตัวเรา

“แผนแม่บท” ทิศทางของการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า

กระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

“บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” ขั้นตอนสำคัญของแหล่งมรดกโลกในอนาคต

ในอนาคต ประเทศไทยอาจจะมี แหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นจาก 6 แห่ง ที่ได้ประกาศไปแล้วอย่าง แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่แห่งความหลากหลายและยั่งยืน

นอกเหนือจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) จากยูเนสโกหรือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations

“แก่งกระจาน” กว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกแห่งใหม่

คณะกรรมการมรดกโลกประกาศให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่จากล่างสุดของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (พื้นที่ 969 ตร.กม.) ในเขตอำเภอกุยบุรี และอำเภอหัวหิน แล้วต่อเชื่อมต่อกับ

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยกลไกที่ยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตระหนักว่า การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นงานสำคัญที่ เริ่มจากจุดเล็กๆ ขยายขอบเขตเชื่อมโยงกับระบบนิเวศในพื้นที่ต่างๆ

จัดการ “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” อย่างยั่งยืนด้วยฐานข้อมูล

นอกเหนือจากการจัดทำทะเบียนสถานภาพของชนิดพันธุ์ต่างๆ ในระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยระบบคลังข้อมูล

ปี พ.ศ. 2562 สถาบัน Earthwatch องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาระบุว่า ผึ้ง สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ กำลังอยู่ในภาวะที่ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เพิ่มขีดความสามารถรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

แม้กลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามความตกลงปารีส จะเป็นไปแบบสมัครใจไม่มีกฎบังคับหรือกำหนดระยะเวลา

แผนลดก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายของประเทศไทย สู่ความร่วมมือประชาคมโลก

หากมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสตาม "ความตกลงปารีส(Paris