การเรียกดูหมวดหมู่

เรื่องน่าสนใจ

เที่ยวแบบรักษ์โลก เที่ยวแบบ “Low Carbon Tourism”

พายซับบอร์ดล่องไปสำรวจป่าชายเลน (เครดิตภาพ: Peeranut Pornnisen) สภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำลังเผชิญ หลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจพลังงาน

สันติสุข คน นก ป่า บนฐานที่มั่นสุดท้าย

แม้จะมีความเชื่อว่านกยูงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรมีใครไปทำร้ายมัน แต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งมองว่า การฆ่านกยูงเป็นสิ่งจำเป็น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและสัตว์ป่าได้ดำเนินมาเป็นเวลานานกองบรรณาธิการ

สะกิดให้เปลี่ยน

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนมากขึ้น เช่น การมีกองขยะในชุมชน น้ำเสียในลำคลองส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละอองขนาดเล็กในบางฤดูกาลเกินค่ามาตรฐาน

ความท้าทายในการจัดการขยะชุมชนของหมู่บ้านไร้แผ่นดินบางชัน

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย มีนโยบายการโปรโมตเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดที่เคยถูกมองข้ามในอดีต

“เมืองยโสฯ โลว์คาร์บอน” ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำ (low-carbon practices) เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ข้าวอินทรีย์กับวิถีการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงาน

อาหาร: อดีต | ปัจจุบัน | อนาคต

มนุษย์เริ่มต้นจากการ “กินเพื่ออยู่” เพื่อให้มีพลังงานมากพอที่จะออกไปล่าสัตว์และหาอาหารไว้กินในมื้อต่อไป ก่อนที่จะเริ่มรู้จักการทำเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช: กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน

การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายของพืช หรือเรียกว่าพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช เป็นการดำเนินงานโดย Plantlife International และ IUCN โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับ ASEAN สมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบัน รวมถึงองค์กรอื่นๆ สนใจร่วมงานกับ ASEAN ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ อายุระหว่าง 25-55 ปี สมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023