การเรียกดูหมวดหมู่

เรื่องน่าสนใจ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

ตามนโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเป็น ประเทศไทย 4.0

สรุปสาระสำคัญปฏิญญาคุณหมิง

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) ได้แบ่งการประชุมออกเป็นสองช่วง โดยช่วงที่ 1

จังหวัดไหนมีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเยอะที่สุด

ประเทศไทย มีแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี ย่านชุมชนเก่า ซึ่งมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload

“แผนแม่บท” ทิศทางของการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า

กระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LinksLinks2