การเรียกดูหมวดหมู่

เรื่องน่าสนใจ

การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่

การทำเหมืองแร่ เป็นกิจกรรมที่มีการนำเอาทรัพยากรแร่ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้จากการขายแร่ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การจ้างงาน เป็นต้น

ภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน  โอกาสในวิกฤตสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

มาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยยกระดับให้ทั่วโลกเกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่การใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น นางสาวอัฏฐารจ

เส้นทางฟื้นเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยกำหนดทิศทางและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโครงสร้างตลาด

สินค้าที่ไม่มีส่วนทำลายป่าของสหภาพยุโรป

ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า กำหนดให้ผู้ผลิตต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ (Due Diligence) ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายป่า

ภาพยนตร์: การเพิ่มความตระหนักปัญหาโลกร้อน

Cli-Fi Movies หรือ Climate Fiction Movies เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายวัชรพล พุ่มแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

พื้นที่สงวนชีวมณฑล

ที่มาภาพ: เพจ Facebook เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ หัวใจสำคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑล คือ ต้องมี ‘มนุษย์’ อยู่ร่วมกับ ‘ธรรมชาติ’ มีการบริหารจัดการพื้นที่

รับชมการประชุม COP27

เว็บไซต์ในการรับชมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) https://shorturl.asia/fzvbV https://www.youtube.com/watch?v=n2zNJlsbLak

เที่ยวแบบรักษ์โลก เที่ยวแบบ “Low Carbon Tourism”

พายซับบอร์ดล่องไปสำรวจป่าชายเลน (เครดิตภาพ: Peeranut Pornnisen) สภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนกำลังเผชิญ หลายคนคิดว่าสาเหตุมาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจพลังงาน
Skip to content