รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล…

รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม