รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน…

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน: แนวงทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน