รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดิน…

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ