ต้นทุนผลผลิต ๒๕๖๐

  • การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนกิจกรรมย่อย
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  คำสั่งสผ.832 ปรับปรุงองค์ประกอบฯ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ksb1 ปี60 สผ.
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำเนาหนังสือแจ้งเวียนตรวจสอบค่าใช้จ่ายฯ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  รายงานกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สำเนาหนังสือขอสร้างรหัสกิจกรรมย่อยฯ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยฯ
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ งปม61
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8  สำเนาการเปิดเผยรายงานต้นทุนใน website
Published:
Genres: