การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

Book Cover: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ปัจจุบัน SEA ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนำไปใช้ในประเทศต่างๆในฐานะเครื่องมือที่นำเอาการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจ

โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจกันว่า SEA เป็นกระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันอาจมีสาเหตุมาจากนโยบาย (Policy) แผน (Plan) หรือแผนงาน (Program) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PPP) ที่จะกำหนดหรือจัดทำขึ้น

ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว SEA ควรถูกทำความเข้าใจว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจที่เหมาะสมจากมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการพัฒนา

มีกลุ่มประเทศ และองค์กรต่างๆจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้ (เช่น Netherlands, EU, World Bank เป็นต้น)