21 ตุลาคม 2564 : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day)

วันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้ เป็นวันที่เกิดขึ้นมาจากพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้คุณค่าของพื้นที่สีเขียวของประเทศไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทำให้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรี ในช่วงเวลานั้น มีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น ‘วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ’ ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็น ‘วันรักต้นไม้แห่งชาติ’ และเป็นวันที่ทั่วประเทศจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ของประเทศ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม