แผนกลยุทธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

onep-strategic-plan2561-2580-update2562-v2