เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. …. เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดำเนินการการใช้กลไกตลาดคาร์บอนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้อง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒


ทั้งนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่าน ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ดังกล่าว และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นทางแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบ

file-20220110-carbon-credit

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ ต่อ ๖๖๙๒,๖๘๔๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : climatemeasure@onep.go.th

LinksLinks2